Design a site like this with WordPress.com
Get started

Translations

بیانیه‌ی اضطراری اعلام هم‌بستگی با ایران

اقدام جهانی برای متوقف کردن خشونت حکومتی علیه مردم ایران ضرورت دارد

۱۴۰۱ آذر

در هشتاد روز گذشته، در پی قتل زن جوان ۲۲ساله، ژینا مهسا امینی، به دست حکومت اسلامی در ایران، ایرانیان از تمام اقشار و گروه‌ها با راهبری زنان عزم خود را برای ایستادگی در برابر وحشیگری حکومت به نمایش گذاشته‌اند. حرکتی که به صورت اعتراض به حجاب اجباری و دهه‌ها نقض حقوق بشر آغاز شد، اکنون به جنبش «زن، زندگی، آزادی» تبدیل شده و خواستار پایان دادن به حکومت دینیِ نظام فقهی غیر منتخب در ایران شده است

ما هنرمندان، نویسندگان، دانشگاهیان، و دست‌اندرکاران فرهنگی از حوزه‌های گوناگون و کشورهای مختلف از فراخوان همکارهای ایرانی خود برای ایستادن کنار آنان و همبستگی در مبارزه‌‌ی ایشان علیه حکومت سرکوبگر و خودکامه‌ی اسلامی پشتیبانی می‌کنیم. ما امضاکنندگان زیر شجاعت تمامی زنان و مردان و کودکان ایران در مبارزه‌شان برای دستیابی به حقوق بنیادین انسانی و خواست آشکار آنان برای نو کردن قرارداد اجتماعی ملت را قدر می‌شناسیم و از آن پشتیبانی می‌کنیم

ما ضمن ابراز نگرانی جدی خود برای همکارهایمان و دانشجویان هنر و حوزه‌های فرهنگی که در کنش‌های پرشمار و نامه‌های سرگشاده، از جمله بیانیه‌ی اخیر که به امضای شش‌هزار هنرمند و پژوهشگر ایرانی رسیده است، خواسته‌هایشان را بیان کرده‌اند، نگرانی جدی خود برای شهروندان سراسر کشور را نیز اعلام می‌داریم که به شکلی فزاینده هدف سرکوب مرگبار و وحشیانه و خشونت‌بار حکومت با آدم‌ربایی، ناپدیدسازی قهری، زندان و انواع سوءرفتارها و شکنجه‌های جسمانی و روانی و جنسی و تهدید آشکار به اعدام‌های دسته‌جمعی قرار دارند

واقفیم که وقایع دهشتناک اخیر رخدادی منحصربه‌فرد نیست. در طی ۴۴ سال گذشته، دستگاه حکومت اسلامی به انواع بی‌عدالتی‌های اجتماعی و فرهنگی، از جمله سرکوب اقلیت‌های قومی و مذهبی و جنسی و نیز زن‌ستیزی و همجنس‌‌‌گرا‌هراسی و خارجی‌ستیزی قانونی‌شده متوسل شده است. نظام حقوقی مبتنی بر فقه، زیر نظر رهبر و با پشتوانه‌ی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و شبکه‌ی اُلیگارش‌های آن، هر کس را که در برابرش می‌ایستد از میان برمی‌دارد. این اقدام‌ها را باید جنایت علیه بشریت به شمار آورد و عاملان آن‌ها باید در دادگاه‌های بین‌المللی محاکمه شوند

فراخوان جامعه‌ی جهانی هنرمندان و نویسندگان و دانشگاهیان به کنش

ما هنرمندان و نویسندگان و دانشگاهیان و دست‌اندرکاران فرهنگی سراسر جهان، یک‌صدا با همکاران ایرانی و در پشتیبانی از آنان، وظیفه‌ی خود می‌دانیم که نهایت تلاش خود را برای نیل به هدف‌های زیر به عمل بیاوریم

ــ تحریم نهادها و موسسه‌های دولتی حکومت اسلامی ایران و وابستگان آنان تحت هر پوششی، و ممانعت از هرگونه حضور آن‌ها در عرصه‌های بین‌المللی هنری و فرهنگی و آموزشی

ــ رویارویی با توجیه‌کنندگان و بزک‌کنندگان رژیم که می‌کوشند با سوءاستفاده از گفتارهای ضدامپریالیستی در غرب یا دیگر نقاط جهان، توجه را از خشونت آشکار حکومت علیه مردم منحرف کنند

ــ استفاده از تمامی اهرم‌ها و ظرفیت‌های فکری و فرهنگی خود برای پشتیبانی از همتایان و همکارانمان که علیه قساوت‌ها و اَعمال ناقض حقوق بشر در ایران ایستاده‌اند

ــ ایجاد شبکه‌های پشتیبانی برای مخالفان و آنان که هدف سرکوب و ارعاب قرار گرفته‌اند یا خطر آن می‌رود که آسیبی از جانب رژیم به آنان وارد شود

ــ بالا بردن آگاهی درباره‌ی جنایات علیه بشریت که رژیم اسلامی در ایران مرتکب می‌شود


Une action internationale est de toute urgence nécessaire pour mettre fin à la violence exercée par l’Etat iranien contre son peuple.

décembre 2022

Avec des femmes à leur tête, des Iraniens de tous horizons ont fait preuve de détermination en s’opposant à la brutalité de l’État au cours des soixante derniers jours, depuis le meurtre de Zhina Mahsa Amini, une jeune femme de 22 ans, par la police de la République islamique d’Iran. Ce qui a commencé comme une protestation contre le hejab obligatoire et des décennies de violations systémiques des droits de l’homme s’est maintenant transformé en mouvement “Femme, Vie, Liberté”, exigeant la fin du régime théocratique.

Nous, artistes, écrivains, universitaires et gens de culture, de toutes disciplines et de tous pays, soutenons l’appel de nos collègues iraniens à être solidaires de leur lutte contre ce régime islamique despotique. Nous, soussignés, reconnaissons et soutenons sans réserve le courage de toutes les femmes, de tous les hommes et de tous les enfants d’Iran dans leur lutte pour les droits humains fondamentaux et leur désir clairement exprimé de renouveler le contrat social de leur nation.

Nous exprimons notre profonde inquiétude non seulement au sujet de nos collègues et étudiants des domaines artistiques et culturels qui ont formulé leurs revendications par plusieurs actions et lettres ouvertes, dont une récente déclaration signée par près de 6000 artistes et universitaires iraniens, mais aussi concernant tous les citoyens du pays qui font face à une répression étatique de plus en plus brutale, violente et meurtrière, avec des enlèvements, des disparitions, des emprisonnements et de multiples formes d’abus physiques, psychologiques et sexuels, de torture et de menaces d’exécutions massives.

La terreur récente n’est pas un événement isolé. Au cours des 44 dernières années, la République islamique s’est rendue coupable d’innombrables injustices sociales et culturelles : l’oppression des minorités ethniques, religieuses et sexuelles, la misogynie, l’homophobie et la xénophobie. Depuis sa création, Le gouvernement théocratique du docte, contrôlé par le Guide suprême et soutenu par le Corps des gardiens de la révolution islamique et son réseau d’oligarques, a voulu l’extermination de ceux qui s’y opposaient. Ces actes doivent être reconnus comme des crimes contre l’humanité ; leurs auteurs doivent être conduits devant les  tribunaux internationaux.

Appel à l’action des artistes, écrivains et universitaires du monde entier   
A l’unisson et pour soutenir nos collègues iraniens, nous, artistes, écrivains, universitaires et gens de culture du monde entier, nous engageons à:

– boycotter les institutions gouvernementales de la République islamique d’Iran et leurs affiliés clandestins, et les empêcher d’avoir une quelconque présence dans les arènes internationales des arts, de la culture et de l’éducation ;

– nous opposer aux apologistes du régime qui, en Occident ou dans d’autres parties du monde, se servent des discours anti-impérialistes pour détourner l’attention de la communauté internationale de la violence d’État commise contre notre peuple ;

– mettre à profit notre influence et nos compétences intellectuelles et culturelles afin de soutenir ceux qui, avec nous, s’opposent aux atrocités et aux violations des droits de l’homme en Iran ;

– créer des réseaux de soutien aux dissidents et à ceux qui sont pris pour cible, font l’objet d’intimidations ou risquent de subir les mauvais traitements du régime ;

– sensibiliser l’opinion publique internationale aux crimes contre l’humanité commis par le régime islamique d’Iran.

En toute solidarité


İran için Acil Dayanışma Bildirisi

İran Halkına Yönelik Artan Devlet Şiddetinin Durdurulması için Uluslararası Acil Eylem Gerekmektedir

Kasım 2022

Kadınların öncülüğünde, toplumun her kesiminden İranlılar, 22 yaşındaki Zhina Mahsa Amini’nin İran İslam Devleti tarafından öldürülmesinin ardından geçen altmış gün içinde devlet vahşetine karşı durma kararlılığını gösterdiler. Zorunlu başörtüsüne ve yıllardır süregelen sistematik insan hakları ihlallerine karşı bir protesto olarak başlayan bu hareket, İran’da seçilmemiş bir ruhban sisteminin teokratik yönetimine son verilmesini talep eden “Kadın, Yaşam, Özgürlük” hareketine dönüşmüştür.

Bizler, farklı disiplinlerden ve çeşitli ülkelerden gelen sanatçılar, yazarlar, akademisyenler ve kültür emekçileri olarak, İranlı meslektaşlarımızın İran’daki baskıcı ve despot İslam devletine karşı verdikleri mücadeleyle dayanışma çağrısını destekliyoruz. Aşağıda imzası bulunanlar olarak, İran’daki tüm kadın, erkek ve çocukların temel insan hakları için verdikleri mücadelede gösterdikleri cesareti ve ulusun toplumsal sözleşmesini yenileme yönünde açıkça ifade ettikleri arzularını içtenlikle kabul ediyor ve destekliyoruz.

Yakın zamanda yaklaşık 6 bin İranlı sanatçı ve akademisyen tarafından imzalanan bir bildiri de dahil olmak üzere çeşitli eylemler ve açık mektuplarla taleplerini dile getiren sanat ve kültür alanlarındaki meslektaşlarımız ve öğrencilerimiz için değil, aynı zamanda kaçırmalar, kayıplar, hapisler ve çeşitli fiziksel, psikolojik ve cinsel istismar, işkence ve açık toplu infaz tehditleri ile giderek daha acımasız, şiddetli ve ölümcül bir devlet baskısıyla karşı karşıya kalan ülkenin dört bir yanındaki vatandaşlar için de ciddi endişelerimizi dile getiriyoruz.

Son dönemde yaşanan terörün münferit bir olay olmadığının farkındayız. Son 44 yılda İslami devlet mekanizması, etnik, dini ve cinsel azınlıklara yönelik baskıların yanı sıra yasal olarak onaylanmış kadın düşmanlığı, homofobi ve yabancı düşmanlığı da dahil olmak üzere her türlü sosyal ve kültürel adaletsizliğe başvurmuştur. Başlangıcından bu yana, Yüce Lider tarafından kontrol edilen ve İslam Devrim Muhafızları Ordusu ve oligarklar ağı tarafından desteklenen İran’daki teokratik hukuk sistemi, kendisine karşı duranların imhasını gerçekleştirmiştir. Bu eylemler insanlığa karşı işlenmiş suçlar olarak tanınmalı ve failleri uluslararası hukuk mahkemelerinde yargılanmalıdır.

Uluslararası Sanatçılar, Yazarlar ve Akademisyenler Topluluğunu Harekete Geçmeye Çağırıyoruz

Bizler, dünyanın dört bir yanından sanatçılar, yazarlar, akademisyenler ve kültür emekçileri olarak, İranlı meslektaşlarımızı desteklemek için elimizden gelenin en iyisini yapacağımıza söz veriyoruz:

– İran İslam Devleti’nin hükümet kurumlarını ve onların gizli iştiraklerini boykot etmek ve uluslararası sanat, kültür ve eğitim arenalarında herhangi bir varlık göstermelerini engellemek;

– Batı’da ya da dünyanın diğer bölgelerinde anti-emperyalist söylemleri kötüye kullanarak dikkatleri halka karşı işlenen ve belgelenmiş devlet şiddetinden başka yöne çeken rejim savunucularına karşı durmak;

– İran’daki zulme ve insan hakları ihlallerine karşı duran meslektaşlarımızı ve işbirlikçilerimizi entelektüel ve kültürel gücümüzü ve yeteneklerimizi kullanarak desteklemek;

– Muhalifler ve rejimin hedef aldığı, gözdağı verdiği ya da zarar görme riski olan kişiler için destek ağları oluşturmak;

– İran’daki İslami rejim tarafından işlenen insanlığa karşı suçlar konusunda farkındalık yaratmak.

Dayanışma içinde,


Von Frauen angeführt, haben sich, in den vergangenen sechzig Tagen seit der Ermordung der 22-jährigen Zhina (Mahsa) Amini durch das islamische Regime im Iran, Iraner:Innen aus allen Gesellschaftsschichten entschlossen gegen die Staatsgewalt gestellt. Was als Protest gegen die Zwangsverschleierung (Hijab) und jahrzehntelange systematische Menschenrechtsverletzungen begann, hat sich nun in eine Bewegung unter dem Motto “Frau, Leben, Freiheit” verwandelt, die das Ende der theokratischen Herrschaft eines nicht gewählten klerikalen Systems im Iran einfordert.

Wir, Kunstschaffende, Schriftsteller:Innen, Akademiker:Innen aus verschiedenen Disziplinen und Ländern, unterstützen solidarisch den Aufruf unserer iranischen Kolleg:innen, die sich mit ihrem Widerstand gegen das repressive und totalitäre islamische Regime im Iran gestellt haben.

Wir, die Unterzeichnenden, unterstützen vorbehaltlos den Mut aller Frauen, Männer und Kinder im Iran in ihrem Kampf für die fundamentalen Menschenrechte und ihren klar zum Ausdruck gebrachten Wunsch, den Gesellschaftsvertrag des Landes zu erneuern.

Wir bringen unsere tiefe Besorgnis zum Ausdruck, nicht nur für unsere Kollegen und Studierenden im Kunst- und Kulturbereich, die ihre Forderungen in mehreren Aktionen und offenen Briefen präsentiert haben, darunter in einer von fast 6.000 iranischen Künstler:Innen und Wissenschaftler:Innen unterzeichneten Stellungnahme, wie auch für die Bürger:innen im ganzen Land, die mit einem zunehmend brutalen, gewalttätigen und tödlichen staatlichen Vorgehensweise konfrontiert sind -wie Entführungen, Verschwindenlassen, Inhaftierungen und vielfältigen Formen von physischem, psychischem und sexuellem Missbrauch, Folter und Drohungen mit Massenhinrichtungen.

Es ist uns bewusst, dass der jüngste schreckliche Ereignisse keine Einzelfälle sind. In den letzten 44 Jahren hatte die Administration des islamischen Regimes im Iran auf alle Arten von sozialem und kulturellem Unrecht,  wie die Unterdrückung ethnischer und  religiöser Minderheiten, systematische Homophobie, Xenophobie und Frauenfeindlichkeit, gesetzt. Das theokratische Rechtssystem im Iran, das dem Obersten Führer untersteht und vom Korps der Islamischen Revolutionsgarden und seinem Netzwerk von Oligarchen unterstützt wird, hat von Anfang an die Eliminierung der Jenigen betrieben, die sich ihm widersetzten.

Diese Taten müssen als Verbrechen gegen die Menschheit gesehen und die Täter:innen vor internationalen Tribunalen zur Rechenschaft gezogen werden.

Aufruf an die internationale Gemeinschaft von Kunstschaffenden, Schriftsteller:Innen und Akademiker:innen zum zivil-gesellschaftlichen Handeln!

Gemeinsam und zur Unterstützung unserer iranischen Kollegen verpflichten wir uns, die Kunstschaffenden, Schriftsteller:Innen, Akademiker:Innen und Kulturschaffenden aus der ganzen Welt, unser Möglichstes zu tun, um:

– die staatlichen Institutionen des islamischen Regimes im Iran und ihre verdeckten Kompliz:innen zu boykottieren und sie daran zu hindern, in den internationalen Arenen der Kunst, Kultur und Bildung präsent zu sein;

– sich gegen die Verherlichenden und Kollaborator:innen des Regimes zu stellen, die antiimperialistische Diskurse im Westen oder in anderen Teilen der Welt missbrauchen, um von der gut dokumentierten staatlichen Gewalt gegen die Bevölkerung abzulenken;

– unsere Kolleg:innen und Mitarbeiter:Innen zu unterstützen, die sich gegen die Gräueltaten und Menschenrechtsverletzungen im Iran stellen, indem wir unseren intellektuellen und kulturellen Einfluss und unsere Kapazitäten nutzen;

– den Aufbau von Unterstützungsnetzwerken für Dissidenten und diejenigen zu ermöglichen, die vom Regime verfolgt, eingeschüchtert oder gefährdet werden;

– das Bewusstsein für die vom islamischen Regime im Iran begangenen Verbrechen gegen die Menschlichkeit zu erhöhen.

In Solidarität,

Unterzeichner:

<< Back